Dầu cho cao su trắng và cao su màu

  • PTT Rubflex 105, 111, 130:được dùng làm nguyên liệu cho một số sản phẩm đặc biệt, sản xuất từ dầu gốc paraffinic chất lượng cao. PTT Rubflex 105, 111, 130 có chức năng như một chất hóa dẻo cho quy trình sản xuất hợp chất cao su.
  • Tudalen 11 được dùng làm nguyên liệu cho một số sản phẩm đặc biệt, sản xuất từ dầu gốc paraffinic chất lượng cao. Tudalen 11 có chức năng như một chất hóa dẻo cho quy trình sản xuất hợp chất cao su.