Dầu Tuabin

  • PTT Terbin T 32, 46, 68, 100: là các sản phẩm dầu turbin và sử dụng được cho các mục đích thông dụng, sản xuất từ dầu gốc paraffinic chất lượng cao và phụ gia.PTT Terbin T 32, 46, 68, 100phù hợp cho tất cả các hệ thống turbin và các hệ thống bôi trơn thông thường.
  • PTT Terbin EP 32, 46: là các sản phẩm dầu turbin khí gas và các mục đích thông dụng, sản xuất từ dầu gốc paraffinic chất lượng cao và phụ.PTT Terbin EP 32, 46phù hợp cho tất cả các hệ thống turbin công nghiệp và các hệ thống bôi trơn thông thường
  • PTT Terbin 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320: là các sản phẩm dầu turbin khí gas và các mục đích thông dụng, sản xuất từ dầu gốc paraffinic chất lượng cao và phụ.PTT Terbin 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320phù hợp cho tất cả các hệ thống turbin và các hệ thống bôi trơn thông thường.