ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DVTM

                                                                                             

Trụ sở Công  ty : Số 473 Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng- Thành Phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100107691 cấp lần đầu ngày 21/7/2005 - đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 09/09/2019

Hồi 8h00 ngày 16/6/2020 công ty CP Kho vận và DVTM đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Văn phòng Công ty CP kho vận và DVTM 473 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đến dự khai mạc Đại hội có 39/106 cổ đông đại diện cho : 1.923.127 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện hợp pháp đươc ủy quyền, chiếm tỷ lệ 81.8 % tổng số vốn điều lệ của Công ty tham dự Đại hội. Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần kho vận và DVTM, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Đoàn chủ tịch gồm Ông Nguyễn Vạn Xuân – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Kim Cương – Tổng Giám đốc Công ty.

Chủ tọa Đại hội đã cử bà Đặng Thu Thủy, bà Trịnh Thanh Hồng làm thư ký

Chủ tọa đề cử danh sách ban kiểm phiếm Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Thìn  - Trưởng BKP

2. Bà Trần Thị Vân Anh - Thành viên

3. Bà Đinh Thị Mai -Thành viên

4. Bà Lê Hồng Trang - Thành viên

5. Bà Trần Thị Thu Hương - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua: 100%

Chủ tọa ĐH thông qua chương trình, quy chế làm việc của ĐH.

Đại hội biểu quyết thông qua: 100%

*  Đại hội đã nghe ông Nguyễn Vạn Xuân – Chủ tịch  HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.

        HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo quy định của Pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT.

HĐQT phân tích đánh giá và đồng thuận với các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc trong việc đổi mới tổ chức, hình thức kinh doanh, tìm kiếm các mặt hàng mới để mở rộng hoạt động kinh doanh.

       HĐQT luôn chú trọng công tác quản trị rủi ro, chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy trình, quy chế này trong mọi hoạt động của Công ty.

         HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban tổng giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2019. Mặc dù gặpnhiều khó khăn nhưng Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ trong công ty đã luôn đồng lòng, nỗ lực thực hiện kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.

* Đại hội nghe ông Nguyễn Kim Cương - Tổng Giám đốc Công ty trình bày dự thảo báo cáo kết quả SXKD 2019 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.

          Công ty xác định và phát triển mặt hàng kinh doanh truyền thống là Dầu mỡ nhờn, dung môi và hóa chất, mảng kinh doanh này luôn được HĐQT, Công ty đặc biệt quan tâm và có sự đầu tư lớn về lao động và tài chính.

Năm 2019 là năm Công ty tập trung giữ ổn định các khách hàng hiện có, giải quyết công nợ khó đòi, hàng hóa tồn kho chậm luân chuyển, lành mạnh tình hình tài chính của Công ty.

     Giá dầu biến động thất thường theo một biên độ rất lớn ảnh hưởng tới kế hoạch kinh doanh của Công ty, cụ thể là việc xây dựng và điều chỉnh giá bán cho khách hàng. Công ty tiếp tục phải dành một phần hiệu quả từ sản xuất kinh doanh để xử lý các trích lập dự phòng, xử lý công nợ khó đòi và hàng hóa tồn kho chậm luân chuyển, do vậy làm ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập người lao động và cổ tức của cổ đông cũng như giảm bớt nguồn đầu tư để phát triển sản xuất kinh doanh.

          Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty được xây dựng trên cơ sở các nguồn lực hiện có, đảm bảo tốc độ tăng trưởng hiệu quả vốn đầu tư phù hợp với tình hình thị trường và các chính sách của Nhà nước, bảo toàn vốn cho các cổ đông. Mở rộng quy mô nhân sự, kiện toàn bộ máy hoạt động, quy trình nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu về cung cấp các sản phẩm, tiện ích, tiếp tục sửa chữa, nâng cấp hệ thống kho bãi ngày càng khang trang và hoàn thiện hơn, sắp xếp tổ chức tốt việc khai thác hệ thống kho bãi vì đây là hoạt động kinh doanh truyển thống của Công ty đem lại hiệu quả cao và ít rủi ro.

Báo cáo cũng nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đã đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2020..

          Năm 2019 doanh thu Công ty đạt 164.088 triệu đồng đạt 97.15 % so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019 thông qua.

           Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh :5.072 triệu đồng đạt 91.1% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua.

* Đại hội đã nghe ông Đỗ Trường Giang - Kế toán trưởng Cty đọc báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2019.

* Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Thơm - Thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019  tại ĐHĐCĐ thường niên Cty CP Kho vận và DVTM năm 2020.

          BKS cho rằng HĐQT Cty đã giám sát chặt chẽ hoạt động của BTGĐ Cty trong việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và lập kế hoạch SXKD năm 2020, công tác thu hồi công nợ, công tác quản lý và các mặt hoạt động khác.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kiểm tra giám sát nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

HĐQT và Ban Điều hành đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019. HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

          Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, TGĐ trong năm 2019 về các mặt của Cty, trong đó nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2020.

Ban kiểm soát thống nhất các nội dung báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán AASC.

Ban kiểm soát đã kiểm tra xác nhận về việc phân bổ vốn, các khoản vốn đầu tư, các khoản công nợ, chi phi, khoản trích quỹ dự phòng công nợ khó đòi, các khoản thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, hàng hóa tồn kho chậm luân chuyển.

Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:

- Tăng cường công tác quản trị và điều hành, tạo điều kiện để Cty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Cty và các cổ đông Cty.

- Đẩy mạnh mạng lưới tiêu thụ với thế mạnh thương hiệu VINATRANCO, củng cố tìm hướng đi thích hợp để tăng doanh số bán hàng.

- Nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống thủ tục bán hàng, cung cách phục vụ mang tính chuyên nghiệp để gia tăng giá trị thương hiệu, nâng cao uy tín Cty giúp đẩy mạnh khả năng bán hàng của Cty.

- Tăng cường quản trị công nợ chú trọng đến công tác trích lập và xử lý các khoản công nợ phải thu khó đòi theo quy định hiện hành. Thực hiện tốt công tác quản trị chi phí và công nợ toàn Cty. Quản trị tốt dòng tiền để tiết kiệm tối đa chi phí tài chính.

- Về hàng hoá: Hạn chế tồn kho để giảm thiểu rủi ro và chi phí. Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đúng chế độ quy định.

- Đại hội đã nghe phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và mức thù lao  HĐQT và BKS.

- Đại hội nghe tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Đại hội nghe tờ trình tăng vốn Điều lệ lên 36 tỷ

- Đại hội nghe tờ trình về bầu bổ sung thành viên HĐQT

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN:

Các ý kiến của cổ đông:

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Tình: Các báo cáo, tờ trình, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã trình bày, về phương diện cá nhân tôi hoàn toàn nhất trí. Về xây dựng kế hoạch chúng ta cần xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn.

 • Kinh doanh kho liên quan đến tài sản và đất thuê ở cả Hà Nội và Hải Phòng đến năm 2025 đều có biến động. Mảnh đất 305 Lê Thánh Tông công ty đang tiến hành gia hạn: về kinh doanh đường Lê Thánh Tông trong quy hoạch 3 năm sau sẽ thành đường nội bộ, đề nghị hơn 2000m2 BĐH đưa vào kinh doanh dịch vụ, còn lại xin chuyển đổi mục đích.
 • Ở Hải Phòng đang thanh tra việc sử dụng đất của Công ty Da giầy Hải Phòng nên Ban điều hành hết sức lưu ý.
 • Trong bản sửa đổi Luật đất đai có nhiều điểm thay đổi liên quan đến kinh doanh bất động sản. Ban Đh cần quan tâm đến việc thay đổi chính sách của Nhà nước.
 • Mong muốn BĐH tiếp tục triển khai các công việc với |Sở Tài nguyên môi trường.

Ý kiến của cổ đông Trần Văn Biên:

 • Các báo cáo của TGĐ, Chủ tịch HĐQT, tờ trình tôi hoàn toàn đồng ý.
 • Hoạt động sản xuất KD kho là mảng quan trọng đem lại lợi nhuận cao nhất. Từ năm 2019 kinh doanh kho gặp nhiều khó khăn. Doanh thu kho giảm do nhiều yếu tố khách quan (tiền thuê đất tăng, giảm giá cho khách hàng) nhưng lợi nhuận kinh doanh kho đạt được rất đáng khích lệ.
 • Cổ đông rất ủng hộ BĐH trong việc đầu tư vốn xây dựng tòa nhà văn phòng 473 Minh Khai.Thời gian tới còn có nhiều khó khăn, cổ đông vẫn luôn ủng hộ Ban điều hành, mong Ban điều hành lãnh đạo để giữ vững nguồn vốn cho Công ty.
 • Ý kiến của Chủ tịch: Cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các cổ đông. HĐQT luôn mong muốn đầu tư đưa Công ty phát triển, thay đổi về chất và lượng. Cổ phiếu của Công ty đã lên sàn, công ty chúng ta sẽ làm được nhiều viêc lớn hơn bây giờ. Sự ủng hộ của cổ đông là động lực cho HĐQT phát triển trong những năm tiếp theo. Chúng tôi đại diện cho HĐQT hứa sẽ mang lại tương lai bền vững cho Công ty.

ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT.

Tính đến thời điểm này có 55 cổ đông và đại diện hợp pháp có ủy quyền đại diện cho 2.103.930 cổ phần chiếm tỷ lệ 89.5% cổ phần có quyền biểu quyết của Cty.

Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Thìn - Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo danh sách ứng cử viên vào HĐQT:

 1. Ông Nguyễn Văn Hoàn
 2. Ông Ngô Quang Việt

Đại hội đã nhất trí 100% danh sách bầu bổ sung vào thành viên HĐQT là 02 người.

Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Thìn- Trưởng BKP phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thìn - Trưởng BKP công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

 1. Ông Nguyễn Văn Hoàn - Số phiếu bầu: 2.183.784 , tỷ lệ: 103.8%
 2. Ông Ngô Quang Việt - Số phiếu bầu: 2.023.152, tỷ lệ: 96.2%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các ông có tên sau đã trúng cử vào HĐQT công ty CP Kho vận và DVTM nhiệm lỳ 2018-2023:

 1. Ông Nguyễn Văn Hoàn - Số phiếu bầu: 2.183.784 , tỷ lệ: 103.8%
 2. Ông Ngô Quang Việt - Số phiếu bầu: 2.023.152, tỷ lệ: 96.2%

1- Thông qua Bầu Ban kiểm phiếu, Quy chế, nội dung, Chương trình Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

 • Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là:  cổ phần chiếm 2.103.930 chiếm 100%

2- Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị 2019:

Kết quả biểu quyết:

 • Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là:  cổ phần chiếm 2.103.930 chiếm 100%

3- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Kết quả biểu quyết:

 • Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là:  cổ phần chiếm 2.103.930 chiếm 100%

4- Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2019:

Kết quả biểu quyết:

 • Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là:  cổ phần chiếm 2.103.930 chiếm 100%

5- Thông qua báo cáo của BKS về công tác quản lý điều hành của HĐQT và TGĐ:

Kết quả biểu quyết:

 • Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là:  cổ phần chiếm 2.103.930 chiếm 100%

6- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận  năm 2019:

Kết quả biểu quyết:

 • Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là:  cổ phần chiếm 2.103.930 chiếm 100%

7- Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

Kết quả biểu quyết:

 • Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là:  cổ phần chiếm 2.103.930 chiếm 100%

8 - Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019:

Kết quả biểu quyết:

 • Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là:  cổ phần chiếm 2.103.930 chiếm 100%

9- Tăng vốn Điều lệ lên 36 tỷ:

Kết quả biểu quyết:

 • Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là:  cổ phần chiếm 2.103.930 chiếm 100%

10- Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết:

 • Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là:  cổ phần chiếm 2.103.930 chiếm 100%

11- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

 • Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là:  cổ phần chiếm 2.103.930 chiếm 100%

Ban tổ chức phát biểu tổng kết, cảm ơn sự có mặt và các ý kiến đóng góp của các cổ đông.

Biên bản này đọc trước Đại hội và được nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h40 cùng ngày.