ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Ngày 26/4/2021 công ty CP Kho vận và DVTM đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại 43 Đặng Thai Mai, phường Quảng An, Hà Nội.

Sau phần khai mạc và giới thiệu đại biểu, Đoàn chủ tịch gồm Ông Nguyễn Vạn Xuân - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Kim Cương – Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Vạn Xuân - Chủ tịch  HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.

Đại hội nghe ông Nguyễn Kim Cương - Tổng Giám đốc Công ty trình bày dự thảo báo cáo kết quả SXKD 2020 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021

Đại hội đã nghe ông Đỗ Trường Giang - Kế toán trưởng Cty đọc báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2020.

Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Thơm - Thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 tại ĐHĐCĐ thường niên Cty CP Kho vận và DVTM năm 2021.

- Đại hội đã nghe phương án phân chia lợi nhuận  và mức chi trả cổ tức năm 2020

và mức thù lao HĐQT và BKS.

- Đại hội đã nghe kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021.

- Đại hội đã nghe tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2021.

- Đại hội nghe tờ trình sửa đổi vốn Điều lệ từ 23.504.000.000 đồng lên 36.000.000.000 đồng.

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN:

 

 

 

ĐẠI HỘI ĐÃ TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ NÊU RA NHƯ SAU:

 

1- Thông qua Bầu Ban kiểm phiếu, Quy chế, nội dung, Chương trình Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

  • Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là:  100%

2- Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị 2020Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là  100%

3- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 100%

4- Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2020: Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 100%

5- Thông qua báo cáo của BKS về công tác quản lý điều hành của HĐQT và TGĐSố cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là:100%

6- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2020Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 100%

7- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là:  100%

8- Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021: Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 100%

9- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 100%

10- Thông qua tờ trình sửa đổi vốn Điều lệ từ 23.504.000đ  lên 36.000.000.000đ: Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 100%

11- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội: Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 100%.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI: