ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Căn cứ quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Kho vận và DVTM, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định triệu tập cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Cổ đông Công ty vào hôm nay, thứ năm, ngày 28  tháng 4 năm 2022 để Đại hội xem xét, quyết định một số công việc chủ yếu thuộc thẩm quyền của Đại hội và được ghi trong Chương trình  của Đại hội đã được gửi cho Quý vị cổ đông kèm theo Thông báo mời họp ngày  7 /4/2022.

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức ngày hôm nay có sự hiện diện của Các cổ đông của Công ty Cổ phần kho vận và DVTM  có tên trên “Danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp thường niên 2022 của Đại hội đồng cổ đông” được chốt ngày 21/3/2022

Sau một thời gian làm việc tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra:

  1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2021
  2. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
  3. Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2021.
  4. Báo cáo của BKS về công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT và TGĐ
  5. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021
  6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến mức chia cổ tức năm 2022
  7. Thông qua Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022
  8. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022
  9. Thông qua phương án chảo bán, phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán (HNX)
  10.  Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Có thể khẳng định rằng: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại đã thành công tốt đẹp. Sự thành công của Đại hội là nền tảng, là cơ sở để Công ty triển khai thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2022 và từng bước đưa công ty phát triển ngày càng ổn định với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận để đảm bảo lợi ích cao nhất cho các vị cổ đông.

Một số hình ảnh tại đại hội: