THÔNG BÁO MỜI HỌP DHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 VÀ BC SX KD VÀ BC BAN KIỂM SOÁT

KÍNH GỬI QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG 

- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

- CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC

- BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH 2020

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 2020

- BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 2020

- BÁO CÁO TÍNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

- TỜ TRÌNH.

XIN VUI LÒNG ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT