THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội và Các thành viên lưu ký.

VINATRANCO xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và danh sách người sở hữu chứng khoán

Xin vui lòng click vào đây để biết thêm chi tiết.