THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo nghị quyết HĐQT 93/QĐ/KV-TCHC ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại như văn bản dưới đây:

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ