THÔNG TIN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XIN GỬI ĐẾN QUÝ CỔ ĐÔNG MỘT SỐ THÔNG TIN NHƯ SAU:

- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

- CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

- DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2022

- DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

- BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2021

- TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

- TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH SXKD VÀ DỰ KIẾN CHI TRẢ CỔ TỨC 2022

- TỜ TRÌNH THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2022

- TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

- TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

XIN VUI LÒNG ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT.