THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ 2024 - CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI - CÁC BÁO CÁO NĂM 2023 2024 VÀ CÁC DỤ THẢO

尊敬的股东

物流贸易股份公司谨向股东发送以下信息:

- 邀请出席2024年年度股东大会的公告

- 大会计划

- 股东大会工作细则草案

- 2023 年董事会报告草案

- 2023 年生产和经营活动报告

- 2023 年监事会报告

- 2023 年财务报告摘要

- 2023年度利润分配预案

- 2024年生产计划及利润分配预案

- 2024年董事会、监事会薪酬方案

- 关于选择 2024 年审计公司的提案

- 关于股票上市注册核准的议案 

和其他信息....

请点击 此处 阅读详细信息。